§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.bodymaps.pl („Sklep”).

2. Sklep jest prowadzony przez Ewę Stepnowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Bodymaps Ewa Stepnowska” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 361667658, NIP: 5361919520 („Sprzedawca”).

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna strojów kąpielowych („Produkty”) za pośrednictwem sieci Internet.

4. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadające zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów („Klient”).

5. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, akceptującym pliki cookies oraz konta poczty e-mail.

6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§2 Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży
1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w toku składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy, w tym adresu poczty elektronicznej Klienta.

2. W celu złożenia zamówienia należy przejść do zakładki „Sklep online” znajdującej się na stronie internetowej www.bodymaps.pl, a następnie dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich modeli, kolorystyki, rozmiarów oraz ilości. Produkty są fabrycznie nowe. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Sprzedawca dochowuje należytej staranności by zdjęcia Produktów odzwierciedlały ich stan rzeczywisty. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów.

3. Wyboru Produktów dokonuje się poprzez kliknięcie w wybrany w ofercie produkt, wybranie odpowiedniego rozmiaru oraz ilości, a następnie kliknięcie w przycisk „Do Koszyka”. Po dodaniu wybranego Produktu do Koszyka można kontynuować zakupy (przycisk „Kontynuuj zakupy”) lub przejść do procesu finalizacji zamówienia (przycisk „Zamawiam”).

4. Po kliknięciu w zakładkę Zamawiam należy podać adres e-mail, wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do złożenia zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź dalej”.

5. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź dalej” należy podać dane Klienta (pole „Zamawiający”) oraz dane adresowe do dostawy. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, danych Klienta oraz danych adresowych do dostawy.

6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam i płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy w celu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie internetowej Sklepu, a na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, danych Klienta oraz informację, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) („ustawa o prawach konsumenta”).

8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności w systemie płatności elektronicznych Przelewy24h, lub płatność nie została uiszczona w określonym czasie.

§3 Cena oraz sposób płatności
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

2. Wszystkie podane w Sklepie ceny podane są w złotych polskich i stanowią pełną cenę za dany produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

3. Cena danego zamówienia wiąże strony od momenty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od zmiany ceny wybranego produktu/ów, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Klient składając zamówienia ma prawo wybrać jeden ze sposobów płatności w zależności od swoich preferencji oraz wybranego sposobu dostawy. Dopuszczalne są płatności elektroniczne obsługiwane przez system płatności elektronicznych Przelewy24h (tj. przelew bankowy), płatność przelewem bezpośrednim na konto firmy lub płatność gotówką w przypadku wyboru odbioru osobistego jako opcji dostawy. Klient powinien zapłacić cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§4 Dostawa i odbiór
1. W przypadku wyboru odbioru osobistego jako sposobu dostawy, odbiór Produktów jest możliwy na terenie m.st. Warszawy po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru ze Sprzedawcą. W celu uzgodnienia terminu i miejsca odbioru Produktów należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@bodymaps.pl lub pod numerem telefonu (+48)500208607.

2. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej jako sposobu dostawy, Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Produktów i jest do niej doliczany.

3. W przypadku wyboru listu poleconego jako sposobu dostawy, Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pośrednictwem jednej z następujących firm: InPost, Poczta Polska. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Produktów i jest do niej doliczany.

4. Produkty są wysyłane w ciągu 5 dni roboczych od dnia Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z zastrzeżeniem, iż zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu na konto Sprzedawcy ceny wraz z kosztami dostawy.

5. Przy odbiorze przesyłki kurierskiej, Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionych Produktów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

6. Chwilą wydania towaru jest moment odbioru zamówionych Produktów od kuriera, a w przypadku odbioru osobistego moment odbioru zamówionych Produktów od Sprzedawcy. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

§5 Reklamacje
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 121 ze zm.) („Kodeks Cywilny”) oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Każdy towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa. Klient może złożyć reklamację dotyczącą zawartej umowy pod adresem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Pracownia Bodymaps, ul. Odolańska 20/20 02-562 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient w miarę możliwości powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – paragon.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej bądź na adres poczty do korespondencji.

4. Reklamowany towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do Sprzedawcy. W przypadku uznanej reklamacji koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

5, W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§6 Prawo odstąpienia od Umowy
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania zamówionych Produktów Klientowi bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@bodymaps.pl lub poprzez pismo wysłane pocztą na adres Pracownia Bodymaps, ul. Odolańska 20/20 02-562 Warszawa. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza znajdującego się w §6 ust. 7 Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy nie jest obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać lub przekazać Produkt Sprzedawcy na adres podany w ust. 2 powyżej lub adres wskazany przez sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostawy Produktów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o jego decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy.

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie Produktów, chyba, że Klient zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:[Dane Klienta:
Imię i nazwisko
Adres do kontaktu
Adres e-mail]Ja, [imię i nazwisko], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych Produktów [nazwy produktów wraz z podaniem rozmiarów]. Umowa została zawarta w dniu [podać datę], Produkt/y został/y odebrane w dniu [data odbioru Produku/ów].[Imię i nazwisko Klienta wraz z datą][Podpis własnoręczny Klienta – jedynie w przypadku wysłania oświadczenia w formie pisemnej]

§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bodymaps.pl. Klient ma możliwość dokonania wydruku Regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych.

2. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Ewa Stepnowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bodymaps Ewa Stepnowska z siedzibą w Warszawie, adres: 02-602 Warszawa, ul. Tenisowa 8/5. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.

3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktów oferowanych przez Sklep.

4. Do umów sprzedaży zawartych w Sklepie stosuje się prawo polskie.

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu oraz przyczyn technicznych.

6. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, wynikłych z umów sprzedaży, do których ma zastosowanie Regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

7. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z umów sprzedaży, do których ma zastosowanie Regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 czerwca 2015 roku.

 

Przejdź do Polityki Prywatności: https://www.bodymaps.pl/privacy-policy/