Regulamin Konkursu: „Archiwum mody plażowej XXw.”, edycja 8, 2022/2023

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Bodymaps Ewa Stepnowska z siedzibą w Warszawie (02-602) przy ulicy Tenisowej 8/5, zwana dalej „Bodymaps” , „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs organizowany jest w dniach: 23.12.2022 – 8.01.2023.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia, zgodnie z treścią wskazaną w § 3.1 niniejszego Regulaminu. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

Hashtag – jest pojedynczym słowem lub wyrażeniem bez spacji poprzedzonym symbolem # umożliwiają grupowanie wiadomości w serwisach społecznościowych.

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być:

· wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

· posiadają konto w serwisie społecznościowym: www.instagram.com oznaczone jako publiczny w okresie trwania konkursu.

· dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa;

2.3. Uczestnicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest:

·wysłanie drogą mailową na adres hello@bodymaps.pl wybranego zdjęcia obrazującego zadany temat: „Zdjęcie do archiwum polskiej mody plażowej XX w”. Zdjęcia mogą pochodzić z albumów rodzinnych, prywatnych kolekcji i archiwów. Zdjęcia mogą pochodzić z dowolnego okresu XX wieku.· Zdjęcie można  opublikować na Instagram Stories z dopiskiem “Archiwum polskiej mody plażowej XX” oraz oznaczyć profil Bodymaps (@bodymaps).

Odpowiedź należy dodać w trakcie trwania konkursu.

2.4. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy.

2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.8. Nagrodą w Konkursie jest:

Nagroda główna (przyznana jednemu uczestnikowi): wybrany przez zwycięzcę kostium kąpielowy marki Bodymaps dostępny w sklepie internetowym w dniu ogłoszenia wygranej.

Wartość nagrody nie przekracza 458 zł brutto.

Za udział w konkursie: indywidualny kod rabatowy -20% do wykorzystania na jednorazowe zakupy w sklepie internetowym www.bodymaps.pl oraz w sklepie stacjonarnym przy ul. Wiktorskiej 21 w Warszawie ważny do 31.12.2024.

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem Odpowiedzi do Konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie (własne lub zgodę autora do wykorzystania Odpowiedzi w Konkursie) do przesłanej Odpowiedzi oraz wyraża nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie/wykorzystywanie przez Organizatora konkursu wizerunku osób przedstawionych w Odpowiedzi, posiada zgodę osób przedstawionych w Odpowiedzi na rozpowszechnianie/wykorzystywanie ich wizerunku w zakresie i na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

• są obraźliwe;

• nawołują do agresji;

• obrażają osoby trzecie;

• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;

• przyczyniają się do łamania praw autorskich;

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;

• zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy);

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulaminu.

3.3. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację Odpowiedzi na stronach w mediach społecznościowych określonych w punkcie 2.1. w tym na stronach z podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

g) prawo publicznego odtwarzania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;

h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;

j) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,

k) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom;

l) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najbardziej najbardziej interesującego zdjęcia w opinii Komisji Konkursowej. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.6. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do 15.01.2023. Nagrodą główną nagrodzony zostanie 1 uczestnik. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród z istotnych przyczyn o czym poinformuje na stronie konkursowej.

3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.7. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie www.facebook.com/bodymapss oraz www.instagram.com/bodymaps najpóźniej po upływie 4 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową z adresu hello@bodymaps.pl. Następnie w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe na adres hello@bodymaps.pl

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu.

4.4. Zwycięzca Konkursu może wyrazić odrębną dobrowolną wyraźną zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie Konkursu – zgodę taką Zwycięzca wyraża poprzez e-mail. Jeśli Zwycięzca nie wyrazi przedmiotowej zgody –informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci zanonimizowanej tj. poprzez opublikowanie pierwszej litery imienia oraz miejscowości, które zwycięzca przesłał w wiadomości e-mail zgodnie z punktem 4.2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej, procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z zapisem pkt 3.4 i 3.6 Regulaminu.

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.8. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: hello@bodymaps.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs Archiwum Mody Plażowej XXw.” Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Bodymaps Ewa Stepnowska, ul. Tenisowa 8/5, 02-602 Warszawa.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w wiadomości e-mail, poprzez którą zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

§ 7

Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu: www.bodymaps.pl/regulaminbm

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.