Regulamin Konkursu: „Opisz najbardziej zwariowaną historię z letnich wakacji.“, edycja 1, 2023

1

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorami konkursu są Bodymaps Ewa Stepnowska z siedzibą w Warszawie (02-602) przy ulicy Tenisowej 8/5 oraz Marcin Luks z siedzibą w Sopocie (81-805) przy Al. Niepodległości 804B/2. Zwani dalej „Bodymaps”, “Looks by Luks”, „Organizatorzy Konkursu” lub „Organizatorzy”.

1.2. Konkurs organizowany jest w dniach: 22.01.23 – 28.01.2023.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia, zgodnie z treścią wskazaną w § 3.1 niniejszego Regulaminu. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

 • 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadają konto w serwisie społecznościowym: www.instagram.com oznaczone jako publiczny w okresie trwania konkursu.
 • dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa;

2.3. Uczestnicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest:

odpowiedzenie na pytanie “Jaka była Twoja najbardziej zwariowanej przygoda z wakacji?” w formie komentarza pod postem postem opublikowanym na Instagramie przez Organizatorów. Odpowiedź należy dodać w trakcie trwania konkursu.

2.4. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy.

2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.8. Nagrodą w Konkursie jest:

Nagroda główna (przyznana jednemu uczestnikowi): wybrany przez zwycięzcę kostium kąpielowy marki Bodymaps dostępny w sklepie internetowym w dniu ogłoszenia wygranej oraz kimono marki Luks by Looks. 

 • 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem Odpowiedzi do Konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie (własne lub zgodę autora do wykorzystania Odpowiedzi w Konkursie) do przesłanej Odpowiedzi oraz wyraża nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie/wykorzystywanie Odpowiedzi przez Organizatora konkursu wizerunku osób przedstawionych w Odpowiedzi, posiada zgodę osób przedstawionych w Odpowiedzi na rozpowszechnianie/wykorzystywanie ich wizerunku w zakresie i na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

 • są obraźliwe;
 • nawołują do agresji;
 • obrażają osoby trzecie;
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
 • są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich;
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
 • zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
 • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulaminu.

3.3. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację Odpowiedzi na stronach w mediach społecznościowych określonych w punkcie 2.1. w tym na stronach z podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:

 1. a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;
 2. b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
 3. c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
 4. d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 5. e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 6. f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
 7. g) prawo publicznego odtwarzania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;
 8. h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
 9. i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;
 10. j) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,
 11. k) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom;
 12. l) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

Organizatorzy uprawnieni będą także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najbardziej najbardziej interesującego odpowiedzi na zadane pytanie wg opinii Komisji Konkursowej. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, składająca się z Przedstawicieli Organizatorów.

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.6. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do 15.02.2023. Nagrodą główną nagrodzony zostanie 1 uczestnik. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród z istotnych przyczyn o czym poinformuje na stronie konkursowej.

3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.7. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 • 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie www.instagram.com/bodymaps i www.instagram.com/looks_by_luks najpóźniej po upływie 4 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej przez Instagram. Następnie w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości swoje dane adresowe. 

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu.

4.4. Zwycięzca Konkursu może wyrazić odrębną dobrowolną wyraźną zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie Konkursu – zgodę taką Zwycięzca wyraża poprzez e-mail. Jeśli Zwycięzca nie wyrazi przedmiotowej zgody –informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci zanonimizowanej tj. poprzez opublikowanie pierwszej litery imienia oraz miejscowości, które zwycięzca przesłał w wiadomości e-mail zgodnie z punktem 4.2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej, procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z zapisem pkt 3.4 i 3.6 Regulaminu.

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.8. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatorów o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

 • 5

Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatorów.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: hello@bodymaps.pl lub kontakt@looks-by-luks.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Opisz najbardziej zwariowaną historię z letnich wakacji.” Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Bodymaps Ewa Stepnowska, ul. Tenisowa 8/5, 02-602 Warszawa lub Marcin Luks  przy Al. Niepodległości 804B/2, 81-805 Sopot.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatorów.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 • 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są Organizatorzy.

6.3. Organizatorzy w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w wiadomości, poprzez którą zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

 • 7

Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu: www.bodymaps.pl/regulaminprzygoda 

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod